top of page

Protokół reklamacyjny

BUTIK MAGITO                                                                                 .....…................................

                                                                                                                     (miejscowość i data)

                      …......................................

           (pieczęć firmowa)

PROTOKÓŁ REKLAMACJI TOWARU

                        

Nazwa towaru:

Data zakupu:

Numer paragonu:

Cena:

Dane klienta:

                       ….................................................................................................................................................................

                                                                                                (imię i nazwisko)

        

                       ….................................................................................................................................................................

                                                                                                        (adres)

                 

                       ….................................................................................................................................................................

                                                                                                (numer telefonu, adres e-mail)

 

                       …................................................................................................................................................................

                                                                                                (numer konta bankowego)

 

 

Dokładny opis niezgodności towaru z umową (opis wad):

…..........................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................

Kiedy i w jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone:

…..........................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................

 

Żądania Nabywcy:

- naprawa*

- wymiana na nowy*

- zwrot gotówki *

* niepotrzebne skreślić

Sposób załatwienia reklamacji:

…..................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................

Uzasadnienie:

…..................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................

   

…..................................................                                             ……………………………………

 Podpis przyjmującego reklamację                                                  Podpis składającego reklamację

 

Reklamowany towar prosimy odesłać wraz z wypełnionym protokołem reklamacyjnym i paragonem fiskalnym na adres:

MAGITO TOMASZ FERDEK 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Stara 12B/11, tel. 664 119 444

bottom of page